Verhuurvoorwaarden Bake Away on fire – NV Withofs

| Artikel 1: Voorwerp

1.1 Bake Away on fire en de Huurder (“Partijen”), sluiten een Huurovereenkomst af met betrekking tot de huur van allerhande feestmaterialen (“Huurgoederen”), zoals nader omschreven in de Huurstaat. De Huurder verklaart de Huurgoederen met kennis van zaken te kunnen aanwenden en op de hoogte te zijn van alle risico’s die met het gebruik van de Huurgoederen verbonden zijn.

| Artikel 2: Kennisname en Aanvaarding

Partijen erkennen voorafgaand aan het sluiten van deze Huurovereenkomst kennis te hebben genomen van huidige verhuurvoowaarden en aanvaarden de toepassing ervan op de Huurovereenkomst, met uitsluiting van eventuele andere bijzondere of algemene voorwaarden van de Huurder, ten zij Partijen voorafgaand, uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, in welk geval de bepalingen, waarvan door Partijen als dusdanig niet wordt afgeweken, integraal van toepassing blijven.

| Artikel 3: Verificatie – Huurstaat

3.1 De Huurder verbindt zich ertoe de staat van de Huurgoederen grondig te verifiëren voorafgaand aan de inontvangstneming ervan.

3.2 Bake Away on fire stelt de betaling als Huurstaat op, die u voor betaling kunt terugvinden op www.bakeaway-onfire.be.  waardoor de Huurder deze onherroepelijk erkent dat hij de Huurgoederen voorafgaandelijk grondig heeft onderzocht, dat de Huurgoederen geen gebreken vertonen en bedrijfsklaar zijn en dat de aantallen en de soorten

Huurgoederen overeenstemmen met de aantallen en de soorten opgegeven in de betaling.

| Artikel 4: Huurtermijn – Teruggave – Controle

4.1 De Huurovereenkomst wordt aangegaan voor een termijn zoals vermeld in de Huurstaat.

4.2 De Huurder bezorgt de Huurgoederen aan het einde van de Huurtermijn terug aan Bake Away on fire in dezelfde staat als beschreven in artikel 3.2. De Huurder machtigt Bake away On fire om de staat van de Huurgoederen te controleren bij teruggave. De Huurder heeft het recht om aanwezig te zijn en meldt zijn intentie daartoe tijdig, i.e. voorafgaand aan de teruggave van de Huurgoederen. De Huurder levert het bewijs van een tijdige melding aan Bake Away on Fire. In zoverre de Huurder expliciet of impliciet afziet van dit recht, aanvaardt hij onherroepelijk het bindend karakter van de controle door Bake Away on Fire

4.3 In geval van laattijdige teruggave is de Huurder een gebruiksvergoeding verschuldigd die overeenstemt met een bedrag van €50.00, berekend per dag vertraging, evenals een forfaitaire schadevergoeding van 10% van de totale Huurprijs, onverminderd het recht van Bake away on fire om een vergoeding van haar werkelijke schade als gevolg van de ontijdige teruggave te vorderen.

| Artikel 5: Aansprakelijkheid

5.1 De Huurder is tijdens de duur van de Huurovereenkomst, inbegrepen het transport, zelfs indien dit transport door, in opdracht van of voor rekening van Bake Away on fire  wordt uitgevoerd,exclusief en integraal aansprakelijk voor alle schade die aan de Huurgoederen wordt aangebracht, ongeacht de oorzaak van deze schade (verlies, beschadiging, diefstal, enz …) en ongeacht of deze schade werd veroorzaakt door derden of door de Huurder zelf.

De ontbrekende en beschadigde artikelen worden aangerekend aan onze verkoopprijs die u op eenvoudig verzoek kan opvragen.

5.2 De Huurder is tijdens de duur van de Huurovereenkomst, zoals omschreven in artikel 5.1, exclusief en integraal aansprakel ijk voor alle schade (materiële, morele, financiële, enz …), die door of met behulp van de Huurgoederen zou worden aangebracht aan derden. De Huurder zal Bake Away on fire integraal vrijwaren voor alle aanspraken die desbetreffend door derden ten aanzien van Bake Away on fire zouden worden geformuleerd.

5.3 De aansprakelijkheid van NV Withofs is ten alle tijden beperkt tot een terugbetaling van de huurprijs van het desbetreffende Huurgoed.

5.4 De Huurder meldt eventuele klachten met betrekking tot de uitvoering van deze Huurovereenkomst schriftelijk en binnen 8 dagen nadat de Huurder kennis heeft genomen, of redelijkerwijze kennis had moeten nemen, van de oorzaak van de klacht, één en ander op straffe van verval van de klacht. Een eventuele gerechtelijke vordering ten aanzien van Bake Away on fire dient te worden ingesteld binnen een termijn van drie maanden nadat de Huurder kennis heeft genomen, of redelijkerwijze kennis had moetennemen, van de oorzaak van de vordering, één en ander op straffe van verval van de vordering.

5.5 Behoudens uitzonderingen van dwingend recht, betekent aansprakelijkheid in het kader van deze verhuurvoorwaarden, elke vorm van aansprakelijkheid (contractueel, buitencontractueel, …) voor elke fout (lichte fouten, zware fouten,…), zo er een fout vereist is, met betrekking tot elke vorm van schade (zaakschade, lichamelijke schade, financiële schade, …).

| Artikel 6: Vervoer – Levering

6.1 Het vervoer van de Huurgoederen gebeurt steeds onder de verantwoordelijkheid van de Huurder, zelfs indien het vervoer door, voor rekening van of in opdracht van Bake Away on fire uitgevoerd.

6.2 De Huurder verbindt zich er toe steeds aanwezig te zijn voor het in ontvangst nemen van de Huurgoederen op het daartoe af gesproken tijdstip, bij gebreke waarvan Bake Away on fire de Huurgoederen zonder verwittiging zal laten terugkeren naar haar magazijnen en een bijkomende, markconforme vervoerskost aan de Huurder zal worden aangerekend.

| Artikel 7: Eigendom

Bake Away on fire is en blijft ten alle tijden eigenaar van de Huurgoederen. De Huurder verwerft slechts een tijdelijk gebruiksrecht met betrekking tot de Huurgoederen. Deze Huurovereenkomst heeft dan ook op geen enkele wijze de toekenning of de overdracht van enig ander recht met betrekking tot de Huurgoederen, aan de Huurder of aan derden, tot gevolg.

| Artikel 8: Huurprijs

8.1 De huurprijs voor de Huurgoederen wordt berekend overeenkomstig de tarieflijst. De Huurder erkent kennis te hebben genomen van deze tarieflijst voorafgaand aan de inontvangstneming van de Huurgoederen. Er wordt geen korting toegestaan indien de effectieve huurtijd korter is dan de vooropgestelde huurtijd.

8.2 De facturen van Bake away on fire zijn, behoudens tegenstrijdige vermelding op de factuur, contact betaalbaar op de factuurdatum. Het bedrag van elke factuur dat niet volledig betaald is op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% v n het totale factuurbedrag en met een jaarlijkse intrest van 10%, verschuldigd van dag tot dag, zonder dat deze interest lager mag zijn dan de wettelijke interest.

| Artikel 9: Einde

9.1 Bake Away on fire heeft het recht om de Huurovereenkomst met onmiddellijke ingang, zonder schriftelijke ingebrekestelling, zonder recht op schadevergoeding voor de Huurder, en met behoudt van het recht op schadevergoeding voor Bake Away on fire, te beëindigen in geval van niet –naleving van één van de bepalingen van deze verhuurvoorwaarden, in geval van niet – betaling van minstens één vervallen factuur, in geval van het gebrek aan teruggave van de Huurgoederen aan het einde van de huurtermijn, in geval de Huurder zich in staat van faillissement bevindt of daartoe een aanvraag is verricht.

9.2 In geval van beëindiging overeenkomstig artikel 10.1, mandateert de Huurder Bake Away on fire om zonder gerechtelijke tussenkomst de Huurgoederen op te halen of te laten ophalen, waar deze Huurgoederen zich ook mogen bevinden. De Huurder draagt alle hieruit voortvloeiende kosten.

9.3 In geval van beëindiging overeenkomstig artikel 10.1, is de Huurder, bovenop de huurprijs, een gebruiksvergoeding overeenkomstig artikel 4.3 en de vervoerskosten uit artikel 10.2, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd aan Total Event Support van 50% van de totale huurprijs.

| Artikel 10: Diverse bepalingen

10.1 De Huurder mag zijn rechten en/of verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst niet overdragen aan een derde.

10.2 De Huurder mag de Huurgoederen onderverhuren, mits voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Bake Away on fire

10.3 In geval van nietigheid of onafdwingbaarheid van één of meerdere bepalingen van deze verhuurvoorwaarden, zal dit de geld igheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze verhuurvoorwaarden niet in het gedrang brengen. In voorkomend geval zullen Partijen te goeder trouw onderhandelen om een nietige of niet -afdwingbare bepaling te vervangen door een gelijkaardige bepaling met een gelijkaardig economisch effect voor beide Partijen, die wèl geldig en afdwingbaar is.

10.4 Het Belgisch recht is van toepassing op de relatie tussen Partijen. De rechtbanken van Hasselt zijn exclusief bevoegd d ie voortvloeien uit of verband houden met de uitvoering van de Huurovereenkomst.

Bake Away on fire is een divisie van NV Withofs
Tongersesteenweg 150
3800 Sint-Truiden
T+ 32 11 68 16 72
E info@hetveilinghuis.be
W www.hetveilinghuis.be

BTW BE0430.578.149